Wersja graficzna Kontrast: K1 K2 K3 K4 Rozmiar czcionki: A A+ A++

Kodeks etyki MOZU

 

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW

MIEJSKIEGO OŚRODKA ZAPOBIEGANIA UZALEŻNIENIOM  W PRZEMYŚLU
UL. ŚW. BRATA ALBERTA 10

 

Kodeks Etyki pracowników Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10 zwany dalej „Kodeksem Etyki”, wyznacza standardy postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w związku z wykonywanymi przez siebie  obowiązkami.

 I

ZASADY OGÓLNE

 1. Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania pracowników Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniem w Przemyślu związanych z wykonywaniem przez nich zadań publicznych w związku z pełnieniem służby publicznej.
 2. Zasady określone w niniejszym Kodeksie winny być stosowane przez wszystkich Pracowników.
 3. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniem zobowiązani są do przestrzegania norm prawnych, etycznych i moralnych zawartych w niniejszym Kodeksie.
 4. Normy niniejszego Kodeksu naruszają pracownicy MOZU, którzy wskutek postępowania, zarówno w miejscu pracy jak i poza nim, ryzykują utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zadań publicznych.
 5. Ilekroć w niniejszym Kodeksie jest mowa o:
 • MOZU – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu,
 • Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu,
 • Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyki Pracowników Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu,

 II 

ZASADY POSTĘPOWANIA

 

 1. Pracownicy MOZU zobowiązani są dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz  o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli.
 2. W szczególności pracownicy MOZU powinni przestrzegać i działać zgodnie z zasadami:
 • praworządności,
 • niedyskryminowania,
 • bezstronności, bezinteresowności i niezależności,
 • obiektywizmu,
 • uczciwości i rzetelności,
 • odpowiedzialności,
 • przejrzystości,
 • uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi i współpracownikami,
 • zakazu nadużywania uprawnień,
 • dbałości o dobre imię MOZU i pracowników samorządowych,
 • godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim.

III

ZASADA PRAWORZĄDNOŚCI

 1. Pracownicy MOZU wykonują swoje obowiązki służbowe w ramach prawa, działają zgodnie z prawem i zobowiązani są do znajomości przepisów prawa będących podstawą wykonywania obowiązków służbowych.
 2. Podejmowane przez pracowników MOZU rozstrzygnięcia posiadają podstawę prawną, a ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Pracownicy MOZU nie podejmują działań, które mogłyby zachęcić innych do łamania przepisów prawa i niniejszego Kodeksu.
 4. Pracownicy MOZU zobowiązani są do przestrzegania dyscypliny finansowej
  i budżetowej. W sprawach majątkowych i finansowych winni wykazywać należytą staranność i gospodarność.
 5. Pracownicy MOZU nie ujawniają informacji poufnych ani nie wykorzystują ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego zakończeniu.

 

 IV

ZASADA NIEDYSKRYMINOWANIA

 

 1. Przy rozpatrywaniu spraw obywateli i przy podejmowaniu decyzji pracownicy MOZU przestrzegają zasady równego traktowania.
 2.  Pracownicy MOZU zobowiązani są do równego traktowania obywateli bez względu na ich narodowość, płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, język, religię lub wyznanie, przekonania polityczne, przynależność do mniejszości narodowej, posiadaną własność, urodzenie, inwalidztwo, wiek lub preferencje seksualne.

 

V 

ZASADA BEZSTRONNOŚCI, BEZINTERESOWOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI

 

 1. Pracownicy MOZU działają bezstronnie, bezinteresownie i niezależnie, powstrzymując się od arbitralnych działań, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywatela, oraz od wszelkich form faworyzowania, bez względu na motywy takiego postępowania.
 2. Pracownicy MOZU nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub innych rozstrzygnięciach w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty.
 3. Pracownicy MOZU nie kierują się w postępowaniu interesem osobistym, rodzinnym
  i nie ulegają wpływom politycznym.
 4. Pracownicy MOZU kierują się interesem jednostki i nie czerpią korzyści materialnych ani osobistych z tytułu zatrudnienia w MOZU, nie działają też w prywatnym interesie osób lub grup osób.
 5. Pracownicy MOZU nie dopuszczają do powstania konfliktu interesu między interesem publicznym a prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu interesów dbają, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego.

 VI

ZASADA OBIEKTYWIZMU 

 1. Pracownicy MOZU nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu funkcji lub wpływają na obiektywizm podejmowanych decyzji.
 2. Pracownicy MOZU nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych.
 3. Podczas podejmowania decyzji pracownicy MOZU uwzględniają wszystkie okoliczności istotne dla sprawy.

 

 VII

ZASADA UCZCIWOŚCI I RZETELNOŚCI

 

 1. Pracownicy MOZU działają uczciwie i dokładają należytej staranności podczas wykonywania swoich obowiązków.
 2. Pracownicy MOZU rzetelnie wykonują powierzone im zadania przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i informując o jego zmianach obywateli.

 VIII

ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 1. Pracownicy MOZU są odpowiedzialni przed zwierzchnikami i obywatelami za właściwe wykonywanie obowiązków służbowych.
 2. Pracownicy MOZU aktywnie uczestniczą w szkoleniach i podejmują działania w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych w zakresie wykonywanych zadań.

 

 • IX

ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI

 

 1. Pracownicy MOZU udzielają obywatelom wyczerpujących informacji o realizacji zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej, którą reprezentują.
 2. Pracownicy MOZU udzielają obywatelom informacji i wyjaśnień indywidualnie na ich prośbę.

 

 X

ZASADA UPRZEJMOŚCI I ŻYCZLIWOŚCI W KONTAKTACH Z

OBYWATELAMI, ZWIERZCHNIKAMI, RADNYMI, PODWŁADNYMI I

WSPÓŁPRACOWNIKAMI

 

 1. W kontaktach z obywatelami pracownicy MOZU zachowują się uprzejmie, są pomocni i życzliwi.
 2. Pracownicy MOZU dbają o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzegają zasad poprawnego zachowania, właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej.
 3. Jeżeli pracownik nie jest właściwy w danej sprawie, kieruje petenta do pracownika właściwego.
 4. Pracownicy MOZU na skierowane do nich pytania udzielają odpowiedzi w sposób wyczerpujący i dokładny.
 5. W przypadku popełnienia przez pracownika błędu, który naruszałby prawo lub interes obywatela, pracownik przeprasza za to i stara się skorygować negatywne skutki popełnionego przez siebie błędu.

 

 XI

ZASADA ZAKAZU NADUŻYWANIA UPRAWNIEŃ

 

 1. Pracownicy MOZU mogą korzystać ze swoich uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których te uprawnienia zostały im nadane.
 2. Pracownicy MOZU odstępują od korzystania z uprawnień dla osiągnięcia celów, w których brak jest podstawy prawnej lub które nie mogą być uzasadnione interesem publicznym.

 

 

 XII

ZASADA DBAŁOŚCI O DOBRE IMIĘ MOZU I PRACOWNIKÓW

 

 1. Pracownicy MOZU postępują tak, aby być wzorem praworządności i wykonując swoje zadania zmierzają do zwiększenia zaufania społecznego.
 2. Pracownicy MOZU pracują sumiennie dążąc, do osiągnięcia najlepszych rezultatów swojej pracy.
 3. Podczas kontaktów z obywatelem pracownicy MOZU zachowują się w sposób uprzejmy i życzliwy, rzeczowo i kompetentnie wyjaśniają istotne dla obywatela kwestie, zapewniają obywatelowi właściwe warunki podczas oczekiwania na załatwienie sprawy jaki i w trakcie jej załatwiania.

 

XIII 

ZASADA GODNEGO ZACHOWANIA W MIEJSCU PRACY I POZA NIM

 

 1. Pracownicy  MOZU zachowują  się  godnie  zarówno  w  miejscu  pracy jak i  poza nim.
 2. Pracownicy MOZU postępują tak by ich zachowanie nie stwarzało podstaw do podważenia zaufania do Dyrektora.

 

 XIV

WYKONYWANIE ZADAŃ PRZEZ PRACOWNIKÓW MOZU

 

 1. Praca w jednostce samorządowej opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od pracowników MOZU poszanowania Konstytucji i praw oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty.
 2. Pracownicy MOZU działają zgodnie z prawem; podejmowane przez nich decyzje posiadają podstawę prawną, ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zawierają uzasadnienie oraz informację o możliwości złożenia odwołania.
 3. Pracownicy MOZU załatwiają sprawy niezwłocznie, zgodnie z przepisami określającymi terminy załatwienia spraw.
 4. Pracownicy MOZU nie wykorzystują i nie pozwalają na wykorzystanie powierzonych im zasobów, kadr i mienia publicznego w celach prywatnych.
 5. Pracownicy MOZU nie czynią użytku z uprzywilejowanego dostępu do informacji.
 6. Pracownicy MOZU nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu obowiązków służbowych lub wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji.
 7. Pracownicy MOZU ponoszą odpowiedzialność za decyzje i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć. Zarządzając powierzonym majątkiem i środkami publicznymi, winni wykazywać należytą staranność i gospodarność.
 8. Pracownicy MOZU ujawniają próby marnotrawstwa, defraudacji środków publicznych, nadużywania władzy lub korupcji odpowiednim instytucjom lub organom.
 9. Pracownicy zgłaszają wątpliwości dotyczące celowości lub legalności decyzji podejmowanych w MOZU bezpośredniemu przełożonemu lub, w przypadku braku reakcji, odpowiednim organom.
 10. Pracownicy MOZU udostępniają obywatelom żądanych przez nich informacji
  i umożliwiają dostęp do publicznych dokumentów, zgodnie z zasadami określonymi
  w ustawach. Odmowa udostępnienia informacji publicznej wymaga formy pisemnej
  i uzasadnienia.
 11. Pracownicy MOZU nie ujawniają informacji poufnych, ani nie wykorzystują ich dla korzyści finansowych lub osobistych.
 12. Pracownicy MOZU są zatrudniani, awansowani i wynagradzani w oparciu o przesłanki merytoryczne, kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
 13. Pracownicy MOZU są lojalni wobec Dyrektora i zwierzchników oraz gotowi do wykonywania służbowych poleceń.
 14. Pracownicy MOZU udzielają obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą porad i opinii zwierzchnikom, włącznie z oceną legalności i celowości ich działań.

 

 

XV 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I PORZĄDKOWA

 

 1. Pracownicy MOZU za nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną.
 2. Odpowiedzialność za naruszenie Kodeksu powinna być odpowiednia do stopnia przewinienia.
 3. Naruszenie zapisów Kodeksu skutkuje: upomnieniem ustnym, upomnieniem  pisemnym, naganą ustną, naganą pisemną.

 

XVI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Pracownicy MOZU zobowiązani są do przestrzegania przepisów niniejszego Kodeksu
  i kierować się jego zasadami.
 2. Kierownicy działów MOZU upowszechniają zasady zawarte w Kodeksie wśród podległych im pracowników.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem etyki pracownik MOZU składa podpisując się na liście dołączonej do niniejszego zarządzenia.