Wersja graficzna Kontrast: K1 K2 K3 K4 Rozmiar czcionki: A A+ A++

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mozu.przemysl.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-02-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2020-03-16

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:.

Załączniki publikowane jako skan dokumentów w formie plików PDF lub formie plików WORD, nie są dostepne cyfrowo.

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Szablon strony jest dostosowany dla osób z dysfunkcjami wzroku. Istnieje możliwość zwiększania/zmniejszania tekstu.

Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Odnośniki: Linki w większości zawierają atrybut – title oraz alt, opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Wyłączenia: Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 18.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

e-mail:osrodek-uz@wp.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 

16 672 30 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

  1. Siedziba Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu mieści się w parterowym budynku przy ul. Św. Brata Alberta 10,
  2. Wejście do budynku odbywa się, bezpośrednio z chodnika z przystosowanym wjazdem dla osób niepełnosprawnych,
  3. Budynek został przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych - podjazd dla osób niepełnosprawnych.
  4. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z toalet i sanitariatów, które są  przystosowane  do ich potrzeb. 
  5. Ośrodek nie posiada tłumacza języka migowego oraz pętli indukcyjnych.
  6. W siedzibie Ośrodka nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  7. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.