Wersja graficzna Kontrast: K1 K2 K3 K4 Rozmiar czcionki: A A+ A++

Jak wygląda terapia w ośrodku

 

 

Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu realizuje programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych w systemie ambulatoryjnym. Leczenie oparte jest na relacji terapeutycznej i indywidualnym podejściu do pacjenta uwzględniającym jego zasoby, deficyty i potrzeby. Pacjenci zgłaszający się do naszej placówki w pierwszej kolejności uczestniczą w rozmowach diagnostycznych, których celem jest rozpoznanie problemu. Porada diagnostyczna odbywa się u specjalisty psychoterapii uzależnień. Efektem wizyty diagnostycznej jest postawienie rozpoznania, poinformowanie pacjenta, co oznacza rozpoznanie i przedstawienie oferty terapeutycznej, a w związku z tym ustalenie z pacjentem odpowiedniej formy leczenia. Osoba zakwalifikowana do leczenia w warunkach ambulatoryjnych zostaje skierowana do terapii indywidualnej oraz grupowej.
W początkowym etapie leczenia pacjent odbywa spotkania indywidualne z terapeutą w celu zrozumienia, na czym polega terapia, ustalenia warunków leczenia i przygotowania się do włączenia do grupy terapeutycznej.

 

 Terapia grupowa w ośrodku odbywa się w dwóch etapach:

 Etap I Terapia intensywna nazywana również podstawową. 

Realizacja programu trwa do 10 do 12 miesięcy. Grupa terapeutyczna spotyka się dwa razy
w tygodniu, czas trwania sesji to 2 godziny zegarowe. Grupa liczy 12 osób. Program kierowany jest do pacjentów, u których rozpoznano uzależnienie od alkoholu i które wykazują motywację do pracy nad problemem alkoholowym.

Cele realizowane podczas intensywnego programu:
- utrzymanie abstynencji;
- rozpoznanie własnego uzależnienia – identyfikacja z objawami choroby;
- uzyskanie tożsamości osoby uzależnionej od alkoholu;
- uznanie własnej bezsilności wobec uzależnienia;
- zdobycie umiejętności radzenia sobie głodem (alkoholu, leków, grania, itp.);
- rozpoznanie i rozumienie u siebie mechanizmów uzależnienia;
- umocnienie motywacji do dalszego leczenia;
- kształtowanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z przykrymi emocjami.

 

 Etap II Terapia dalszego zdrowienia nazywana również zaawansowaną.

Realizacja programu trwa do 6 do 8 miesięcy. Leczenie przebiega w formie terapii grupowej,
spotkania odbywają się jeden raz w tygodniu, czas trwania sesji to 2 godziny zegarowe. Grupa terapeutyczna ma charakter zamknięty, co oznacza, że po zakwalifikowaniu 12 osób do terapii nie może w trakcie trwania grupy dołączyć nowa osoba.

Terapia kierowana jest do osób, które ukończyły intensywny program leczenia uzależnienia
w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym i posiadają motywację do dalszej pracy nad problemem alkoholowym.

Cele realizowane na tym etapie terapii:

- kształtowanie zachowań związanych z prowadzeniem zdrowego stylu życia;
- analiza dotychczasowego procesu zdrowienia;
- pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych;
- praca nad rozbrajaniem mechanizmów uzależnienia;
- nauka umiejętności potrzebnych w trzeźwym życiu;
- praca nad zapobieganiem nawrotom choroby;
- rozwijanie umiejętności interpersonalnych.