Wersja graficzna Kontrast: K1 K2 K3 K4 Rozmiar czcionki: A A+ A++

Czym się zajmujemy

Profilaktyka jest jednym z zadań Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu. W trosce o młodych ludzi pracownicy MOZU podejmują szereg działań, których celem jest promowanie zdrowego rozwoju, a także zapobieganie niepożądanym zjawiskom. Realizujemy zadania z zakresu profilaktyki uniwersalnej i selektywnej.

Profilaktyka uniwersalna ma na celu przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych (zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej) poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka. Działania te dotyczą zagrożeń rozpowszechnionych, takich jak np. używanie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol) czy przemoc.

Odbiorcy działań profilaktyki uniwersalnej to ogół populacji, np. dzieci i młodzież szkolna, społeczność lokalna. Grupy, do których są kierowane działania profilaktyki uniwersalnej nie są uprzednio diagnozowane pod względem poziomu ryzyka zachowań problemowych, choć
w obrębie grupy poszczególne jednostki mogą się różnić stopniem  zagrożenia i rodzajem czynników ryzyka.

Profilaktyka selektywna ma na celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez  jednostkę zachowań ryzykownych. Cele te mogą być osiągane między innymi poprzez ograniczanie czynników ryzyka związanych ze środowiskiem rodzinnym
i rówieśniczym, poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków, promocję postaw prozdrowotnych oraz wspieranie rodzin w rozwiązywaniu problemów związanych
z używaniem narkotyków przez dziecko.

Odbiorcy działań profilaktyki selektywnej to podgrupy wybranej populacji (np. ogółu  młodzieży) charakteryzujące się obecnością  czynników ryzyka (indywidualnych, rodzinnych, środowiskowych), związanych z podejmowaniem danych zachowań ryzykownych, np.: używania czy nadużywania substancji  psychoaktywnych. Do odbiorców profilaktyki selektywnej zaliczamy więc m.in.: „dzieci ulicy", niepełnoletnie osoby popełniające czyny karalne, osoby zagrożone demoralizacją, dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby okazjonalnie używające narkotyków.

Ośrodek prowadzi działalność profilaktyczną w szkołach, organizuje i bierze udział
w kampaniach profilaktycznych. Współpracujemy z wychowawcami i pedagogami szkolnymi, podejmujemy oddziaływania interwencyjne wtedy, gdy pojawiają się poważne problemy wychowawcze lub zachowania ryzykowne. Pomagamy rozpoznawać i diagnozować zagrożenia oraz rozwijać strategie przeciwdziałania im.

Współpracujemy również z zakładami karnymi, prowadząc zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki selektywnej.

Do naszych priorytetów należy również współpraca z zakładami pracy funkcjonującymi na terenie miasta.