Wersja graficzna Kontrast: K1 K2 K3 K4 Rozmiar czcionki: A A+ A++

Dział interwencji kryzysowej

Dawid Tarczyński – prawnik, mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Przemyślu. Zatrudniony  w administracji samorządowej, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zespołu interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia socjalnego. W ramach posiadanych kompetencji zawodowych ukończył szkolenie w zakresie pracy
ze sprawcami przemocy domowej wg.  Modelu DULUTH.

Magdalena Semań-Leksander - ukończyła studia wyższe z psychologii, studia podyplomowe z logopedii o specjalności afazjologii i surdologopedii oraz studia podyplomowe
z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Pracuje jako psycholog i logopeda od 1996 roku w SOSW Nr 1 w Przemyślu, w Poradni Logopedycznej, Ośrodku Rehabilitacji Słuchu
i Mowy. Od 2010 roku prowadzi zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

W Zespole Interwencji Kryzysowej pracuje od 2002 roku. Udziela porad psychologicznych osobom w trudnej sytuacji rodzinnej - pracuje terapeutycznie z rodzicami i dziećmi. Uczestniczyła w wielu szkoleniach organizowanych przez PARPA, PCEN, Urząd Miejski -  dotyczących problemów związanych z przemocą w rodzinie, szkole, uzależnieniom dzieci
i młodzieży od narkotyków, alkoholu, komputera, nadużyć seksualnych, FAS, problemów z nauką.

Teresa Pawłucka – mgr psychologii, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie wychowania prorodzinnego i seksualnego. Zatrudniona w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnozie dzieci i młodzieży oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Systematycznie udziela wsparcia psychologicznego rodzicom z problemami. Ma też doświadczenie zawodowe w edukacji jako nauczyciel i szkoleniowiec. Systematycznie zdobywa i poszerza kompetencje zawodowe biorąc udział w różnych szkoleniach i kursach.

Alicja Sajdak -  mgr psychologii. Pracuje jako psycholog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach. Prowadzi konsultacje indywidualne, zajęcia grupowe dla osób dorosłych doświadczających przemocy, a także indywidualne sesje z dziećmi i młodzieżą.
W życiu zawodowym kieruję się zasadą: by skutecznie pomagać trzeba systematyczne pracować nad swoim rozwojem. W ramach poszerzania kompetencji zawodowych ukończyła m.in.: Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I stopnia, Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach (TSR I i II stopnia), specjalistyczne szkolenie I stopnia w zakresie pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie oraz szkolenie z zakresu Dialogu Motywującego. Trener Treningu Zastępowania Agresji (ART®). Od 2010r. współprowadzi grupy dla osób stosujących przemoc w ramach Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Renata Cwynar – mgr pedagogiki, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii psychopedagogicznej oraz oligofrenopedagogiki. Zatrudniona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zespole interwencji kryzysowej. W ramach poszerzania kompetencji zawodowych ukończyła szkolenia m.in. z zakresu uzależnień, pracy z dzieckiem i rodziną, pomocy osobom w kryzysie.

Sabina Skubisz – socjolog, pracownik socjalny, kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu. Zatrudniona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu, posiada doświadczenie w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie oraz w zespole interwencji kryzysowej i ośrodku wsparcia socjalnego. W ramach posiadanych kompetencji zawodowych ukończyła I i II stopień studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szkolenie w zakresie pracy ze sprawcami przemocy domowej wg.  Modelu DULUTH oraz szereg szkoleń w przedmiocie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Certyfikowany specjalista z zakresu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – Niebieska Linia i certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – PARPA.

Joanna Mendygral mgr pedagogiki w zakresie resocjalizacji, specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji. W Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom pracuje jako terapeuta uzależnień, prowadząc terapię indywidualną  z osobami uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami a także osobami dotkniętymi problematyką narkomanii. W ramach kompetencji zawodowych ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej oraz Specjalistyczne Szkolenie w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków.