Wersja graficzna Kontrast: K1 K2 K3 K4 Rozmiar czcionki: A A+ A++

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej
https://www.mozu.przemysl.pl/ W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz
wykorzystywania danych użytkowników strony, które są gromadzone bezpośrednio od nich
lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.
Administrator danych i kontakt do niego.
Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Miejski
Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom z siedzibą w Przemyślu tel. 16 672 30 04, e-mail
osrodek-uz@wp.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez
Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych,
lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail:
bezpiecznedane24@gmail.com
Zakres zbieranych danych.
1. Strona umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a
danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.
2. Administrator może gromadzić dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas
spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło
wizyty.
Źródło danych.
1. Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane zostały udostępnione nam
bezpośrednio od Pani/a.
2. Jeżeli Pani/a dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która
tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim
wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą,
jak opis sprawy.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Pani/a dane mogą być przetwarzane w celu:
• analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach strony oraz
dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO); przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
• udzielania odpowiedzi na zadane pytania i prowadzenia korespondencji w celu
załatwienia sprawy, na podstawie przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); lub Pani/a zgody i
prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań
użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).
Prawo do wycofania zgody.
Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać
w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić
lub uniemożliwić kontakt z Panią/em.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych
1. Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale
niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.
2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników strony jest dobrowolne.
Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez
udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie na stronie. Korzystanie
z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania
ze strony.
Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych
Ma Pani/Pan prawo:
* żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15
RODO);
* żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) - w
odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
* żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
* żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) - np. gdy zauważy
Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe - może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania
swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
* wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są
do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione
dostawcy hostingu, serwera poczty, operatorom pocztowym.
Czas przechowywania danych
Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu
załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z
jej realizacją.
Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies
oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku
cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania
danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów
związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych
historycznych związanych z ruchem na stronie.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Pani/a dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Strona internetowa posiada aktualny certyfikat SSL. Dzięki temu dane osobowe zostają
zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym
serwerze.
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności
oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii.
Nasza strona z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, nie zbiera w sposób
automatyczny żadnych informacji. Strona umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku
za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże
się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.).
Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki,
kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika, jego wizycie służące do
zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone
z innymi danymi użytkowników strony, nie służą też do ich identyfikacji przez
Administratora.
Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów
cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i
wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość
przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość
zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki
cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych
w ustawieniach lub preferencjach opcji.
Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje
możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.
Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem
plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych
powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów
marketingowych.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów
uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w
skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową,
której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

o Edge
o Internet Explorer
o Chrome
o Safari
o Firefox
o Opera
Urządzenia mobilne:
o Android
o Safari (iOS)
o Windows Phone

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są
wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora KEI.pl
Nasza strona, jak większość stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez
podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych
podmiotów.  Możemy korzystać z technologii: statystyki Google Analytics, Word Press
i usługodawcy hostingu (miejsce przechowywania plików strony), czcionki Google.
MOZU w Przemyślu nie stosuje profilowania.
Strona (Osoba) samodzielnie decyduje o formie kontaktu i zakresie danych, które
podaje:
Jeżeli kontaktujesz się z nami metodami podanymi na stronie (adres e-mail, telefon)
przekazujesz nam swoje dane osobowe i wyrażasz zgodę na przetwarzanie ich przez nas oraz
oświadczasz, że informacje podane przez niego są zgodne z prawdą.