Wersja graficzna Kontrast: K1 K2 K3 K4 Rozmiar czcionki: A A+ A++

Ochrona danych osobowych

Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu

ul. Św. Brata Alberta 10,
37-700 Przemyśl 

Telefon: +48 16 672 30 04 / +48 16 671 39 56

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10, 37-700 Przemyśl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu możliwy jest pod adresem email: iod@bezpiecznedane.info
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c, ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, w celu realizacji zadania publicznego:
   1. sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości i dochodzenie należnych z tego tytułu opłat
   2. zapobieganie uzależnieniom.
  4. Na podstawie przepisów prawnych z zakresu Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii do załatwienia Pani/Pana sprawy.
  5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną wprowadzoną zarządzeniem Dyrektora nr 7/2005 z dnia 01.01.2005 r. w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.
  7. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a).
  8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Podanie danych osobowych wymaganym do realizacji zadań ośrodka jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.Administrator danych
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu